OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.05.2022 07:24:48 

Vitajte na stránke brindza-genealogy.wbl.sk v sekcii Publikačná činnosť

 

    Dobrý znalec histórie sa pozná nielen podľa počtu prečítaných kníh, ale predovšetkým na základe skutočného záujmu o daný odbor. Ten by mal prameniť v aktívnej bádateľskej činnosti, ktorej výsledkom by malo byť publikovanie doposiaľ neznámych informácií získaných archívnym štúdiom dobových dokumentov. Neraz je to neľahká úloha, no len genealóg, ktorý má širší odborný rozhľad, dobre pozná doterajšiu domácu i zahraničnú genealogickú literatúru a archívne pramene, je pripravený splniť i tento náročný cieľ. Publikačná činnosť je akýmsi zrkadlom o človeku, ktorý nie je len pasívnym pozorovateľom a azda niekedy i vášnivým čitateľom, ale skutočným fundovaným odborníkom, ktorý vie získané informácie poskytnúť odborníkom i laickým záujemcom prostredníctvom domácich i zahraničných vedeckých a odborných publikácií. Pravidelnú a hodnotnú publikačnú činnosť preto považujem za jedno z najdôležitejších kritérií, pri  hodnotení skúseností a fundovanosti genealóga. V dnešnej dobe sa mnohí prezentujú ako "genealógovia" s dlhoročnými skúsenosťami, no často ide o ľudí u ktorých záľuba prerástla v obživu a okrem mechanického vyhľadávania v matrikách nemajú s genealógiou skúsenosti v širších súvislostiach. Svoju publikačnú činnosť zameriavam predovšetkým na oblasť genealógie, archontológie, patriciátu, mestskej správy a tamojšej spoločenskej elity. Ako vedec sa formou recenzií snažím kriticky zhodnotiť i najnovšiu literatúru. Zoznam mojich článkov a štúdií uvádzam v chronologickom slede nižšie:

 

1. BRINDZA, Peter. K původu Štěpána kardinála Trochty, XVII. biskupa litoměřického. In Genealogické a heraldické listy, 2011, roč. 31, č. 2, s. 2-12; ISSN 1212-9631      http://www.genealogie.cz/aktivity/casopis/obsahy-ghl/#c261

2. BRINDZA, Peter. Kardinál, ktorý pochádzal z valašského ľudu. In Zdislava, časopis litoměřické diecéze, 2011, roč. 16, č. 7,  s. 12; ISSN 1211-3042.

3. BRINDZA, Peter. Erby a pečate trnovských kurialistov 1599-1701. In Genealogicko-heraldický hlas, 2011, roč. 21, č. 1-2, s. 50-56. ISSN 1335-0137    http://www.genealogy-heraldry.sk/pdf/GHH2011_1-2.pdf

4. BRINDZA, Peter. Svadobné a úmrtné oznámenia v korešpodencií slobodného kráľovského mesta Trenčína v 17. storočí. In Genealogické a heraldické listy,2012, roč. 32, č. 2, s. 32 - 45; ISSN 1212-9631       http://www.genealogie.cz/aktivity/casopis/obsahy-ghl/#c282

5. BRINDZA, Peter. Trenčianski tridsiatnici z rodu Sirčičovcov v 17. storočí. In Genealogické a heraldické listy, 2012, roč. 32, č. 4, s. 53 - 66; ISSN 1212-9631    http://www.genealogie.cz/aktivity/casopis/obsahy-ghl/#c303

6. BRINDZA, Peter.  Recenzia na FEDERMAYER, Frederik a kol. Magnátske rody v našich dejinách 1526 - 1948. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2012, 379 s. ISBN 978-80-970196-6-2. In Genealogické a heraldické listy, 2013, roč. 33, č. 1, s. 125 - 127. ISSN 1212-9631

7. BRINDZA, Peter. Ján Fridrich Hiezold, trenčiansky mestský kapitán, jeho rod a kariéra v druhej polovici 17. storočia. In Genealogické a heraldické listy, 2013, roč. 33, č. 3, s. 37 - 44. ISSN 1212-9631 http://www.genealogie.cz/aktivity/casopis/obsahy-ghl/#c332

8. BRINDZA, Peter. Recenzia na SOKOLOVSKÝ, Leon. Funkcionári Malohontského dištriktu (I) 1688 - 1702. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012, 105 s. ISBN 978-80-7165-896-2. In Genealogické a heraldické listy, 2013, roč. 33, č. 3, s. 107 - 108. ISSN 1212-9631.

9. BRINDZA, Peter. Potomkovia Adama Koštiala z Trnova v službách Turčianskej stolice a konventu (genealogicko-archontologická štúdia). In Historické štúdie, 2013, roč. 47, s. 99 107. ISBN 978-80-224-1324-4

10. BRINDZA, Peter. Recenzia na BERNÁT, Libor. Životopisný slovník pedagógov jezuitského gymnázia v Trenčíne v rokoch 1649 – 1773. Bratislava: Eko-konzult, 2013, 380 s. ISBN 978-80-8079-186-5. In Genealogické a heraldické listy, 2013, roč. 33, č. 4, s. 116 - 117. ISSN 1212-9631. 

11. BRINDZA, Peter. Vedecká konferencia Slovo, písmo, obraz a znak – komunikácia na Slovensku na prelome stredoveku a novoveku. In Woch. Ročenka pre genealógiu a dejiny Bratislavy, 2013, roč. 1, č. 1, s. 102 – 103.

12. BRINDZA, Peter. Príspevok k problematike výskumu mestských elít v 17. storočí (na príklade Trenčína). In Biografické štúdie, 2013, roč. 36, s. 211 – 222. ISBN 978-80-8149-017-0; ISSN 0067-8724.

13. BRINDZA, Peter. Mestskí kapitáni Trenčína v storočí stavovských povstaní. In Vojenská história, 2014, roč. 18, č. 1, s. 28 – 43. ISSN 1335-3314.

14. BRINDZA, Peter. „In consanguinitatis et affinitatis gradus dispensati.“ Príbuzenské sobáše a stupne v genealógii. In Genealogické a heraldické listy, 2014, roč. 34, č. 2, s. 13 – 31. ISSN 1212-9631.

15. BRINDZA, Peter. Genealogický pohľad na trenčianske mestské elity v 17. storočí. Dizertačná práca. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archívnictva a PVH, 2014, 219 s. 

16. BRINDZA, Peter. Matričná komunikácia v predmatričnom období. "Testimonia honesti ortus, seu genealogiae" v protokoloch Trenčína. In Zborník FiF UK Historica, 2014, roč. 48, s. 9 - 22.

17. BRINDZA, Peter. Funkcia trenčianskeho mestského komorníka v 17. storočí z pohľadu archontológie. In Mesto a dejiny, 2014, roč. 3, č. 2, s. 23 - 38. ISSN 1339-0163.

18. BRINDZA, Peter-ŠIŠMIŠ, Milan. recenzia na FEDERMAYER, Frederik (ed.). Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy. Bratislava: Bratislavský okrášľovací spolok, 2013, roč. 1, č. 1, 109 s. a 2014, roč. 2, č. 2, 90 s. In Genealogicko-heraldický hlas, 2015, roč. 25, č. 1 - 2, s. 48 - 49. ISSN 1335-0137.

19. BRINDZA, Peter. Aktuálne metodologické otázky výskumu mestských elít novovekých slobodných kráľovských miest Uhorska z pohľadu genealógie a archontológie. In Documenta Pragensia, 2013, roč. 32, č. 2, s. 79 - 92. ISBN 978-80-88013-10-5 (Scriptorium).

20. BRINDZA, Peter. Trenčianska mestská elita a jej genealogické väzby v storočí stavovských povstaní. Stropkov-Trenčín-Lysá pod Makytou: o. z. Slovenská spoločnosť a Mgr. Peter Brindza, PhD., vlastným nákladom, 2015, 222 s. ISBN 978-80-971396-1-2.

21. BRINDZA, Peter. Richtár a fiškál mesta Trenčína z pohľadu ich postavenia a kompetencií v storočí stavovských nepokojov. In Zborník FiF UK Historica, 2015, roč. 49, s. 13 - 26. ISBN 978-80-223-4013-7.

22. BRINDZA, Peter. Trenčiansky archív usporiadal výstavu o mestskej elite. In eZvesti MV SR, 2015, č. 34.

23. BRINDZA, Peter. recenzia na FEDERMAYER, Frederik (ed.). Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy. Bratislava: Bratislavský okrášľovací spolok, 2013, roč. 1, č. 1, 109 s., In Mesto a dejiny, 2015, roč. 4, č. 1, s. 124 - 125. ISSN 1339-0163.

24. BRINDZA, Peter. Výstava o mestskej elite v Trenčíne. In Genealogické a heraldické listy, 2016, roč. 36, č. 1, s. 99 - 100. ISSN 1212-9631.

25. BRINDZA, Peter. Vybraní trenčianski richtári zo 17. storočia vo svetle prozopografických výskumov. In Mesto a dejiny, 2015, roč. 4, č. 2, s. 37 - 53.

26. BRINDZA, Peter. recenzia na FEDERMAYER, Frederik (ed.). Woch. Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy. Bratislava: Bratislavský okrášľovací spolok, 2014, roč. 2, č. 2, 90 s., In Mesto a dejiny, 2015, roč. 4, č. 2, s. 116 - 117, ISSN 1339-0163.

27. BRINDZA, Peter. Trenčiansky senátor Ján Bobocký (+1663), jeho mortuárium a najbližšie príbuzenstvo. In Mesto a dejiny, 2016, roč. 5, č. 1, s. 89 - 100, ISSN 1339-0163. Dostupné online: https://www.upjs.sk/public/media/15082/MaD-2016-1-Brindza.pdf

28. BRINDZA, Peter. Nové fakty o exulantovi Danielovi Lipskom (*cca1623 Havlíčkov Brod - †cca 1675 Trenčín) a jeho najbližších príbuzných: príspevok k 250. výročiu narodenia kartografa Jána Lipského. In Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 2017, s. 54 - 67.

29. BRINDZA, Peter. Oskár Formánek (1915 - 1991), jeho pôvod a príbuzenstvo. In Biografické štúdie, 2017, roč. 40, s. 168 - 184. ISBN 978-80-8149-089-7; ISSN 0067-8724.

30. BRINDZA, Peter. Zbierka na Zlatý poklad Slovenskej republiky v roku 1939 a jej ohlas medzi obyvateľmi Lysej pod Makytou. In Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 2018, s. 224 - 234. ISBN 978-80-973248-0-3.

31. BRINDZA, Peter. Trenčín v 17. storočí. Významné, no menej známe rody. In Historická revue, 2018, roč. 24, č. 4, s. 56 - 59. ISSN 1335-6550.

32. BRINDZA, Peter. Výročná správa o činnosti Štátneho archívu v Trenčíne za rok 2017. In Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 2018, s. 383 - 393. ISBN 978-80-973248-0-3.

33. BRINDZA, Peter. "Czo se mojeho maliczkeho ymania doticze." Sonda do testamentov trenčianskych obyvateľov (16. - 19. storočie). In Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 2019, s. 21 - 46. ISBN 978-80-972123-2-2.

34. BRINDZA, Peter. Štátny archív v Trenčíne. In Štátne archívy v roku 2018. b. m.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor archívov a registratúr, 2019, s. 68 - 79. ISBN 978-80-973256-1-9.

35. BRINDZA, Peter. Pôvod a stručné dejiny rodiny Formánkovcov. In Orientalia et occidentalia, 2020, roč. 25, s. 9 - 16. ISBN 978-80-8191-277-1.

36. BRINDZA, Peter-RÍMSKY, Marek. Najbližšie príbuzenstvo Oskara Formánka. In Orientalia et occidentalia, 2020, roč. 25, s. 17 - 24. ISBN 978-80-8191-277-1.

 

OHLASY:

1.) FEDERMAYER, Frederik recenzia na BRINDZA, Peter. Trenčianska mestská elita a jej genealogické väzby v storočí stavovských povstaní. Stropkov-Trenčín-Lysá pod Makytou: o.z. Slovenská spoločnosť a Peter Brindza, vlastným nákladom, 2015, 222 s., In Woch . Ročenka pre genealógiu a regionálne dejiny Bratislavy. Bratislava: Bratislavský okrášľovací spolok, 2015, roč. 3, s. 117, ISBN 978-80-971577-2-2.

2.) KAHUDA, Jan recenzia na BRINDZA, Peter. Trenčianska mestská elita a jej genealogické väzby v storočí stavovských povstaní. Stropkov-Trenčín-Lysá pod Makytou: o.z. Slovenská spoločnosť a Peter Brindza, vlastným nákladom, 2015, 222 s., In Genealogické a heraldické listy, 2015, roč. 35, č. 4, s. 100 - 101, ISSN 1212-9631.

3.) BERNÁT, Libor  recenzia na BRINDZA, Peter. Trenčianska mestská elita a jej genealogické väzby v storočí stavovských povstaní. Stropkov-Trenčín-Lysá pod Makytou: o.z. Slovenská spoločnosť a Peter Brindza, vlastným nákladom, 2015, 222 s., In Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne, 2017, s. 150 - 155. ISBN 978-80-972963-0-8.

 

CITÁCIE:

1.) BRINDZA, Peter. Erby a pečate trnovských kurialistov. In Genealogicko-heraldický hlas, 2011, roč. 21, č. 1-2, s. 50 - 56.

Citácia

FEDERMAYER, Frederik. Nálezy erbových pečatí hontianskej šľachty z obdobia renesancie. In Zborník FiF UK-Historica, 2015, roč. 49, s. 62.

 

VYSTÚPENIA NA DOMÁCICH VEDECKÝCH PODUJATIACH A KONFERENCIÁCH:

1.) BRINDZA, Peter. Príspevok k problematike výskumu mestských elít v 17. storočí (na príklade Trenčína). Konferencia Genealógia a heraldika, stav a perspektívy. Organizátor Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť. Martin, 15. - 16. november 2011.

 

ORGANIZOVANIE VÝSTAV:

1.) Výstava s názvom "Trenčianska mestská elita vo svetle archívnych dokumentov." Štátny archív v Trenčíne, 30. november - 3. december 2015.

2.) Výstava s názvom "Prvé máje z archívu." Štátny archív v Trenčíne v spolupráci s Kultúrno-informačným centrom Trenčín, 1. - 9. máj 2017.

3.) Výstava s názvom "Plagáty, fotografie a pohľadnice ako málo využívaný archívny prameň." Štátny archív v Trenčíne, 25. - 28. september 2017.

 

V prípade záujmu o vyšie uvedené štúdie a články viem zabezpečiť ich fotokópiu na požiadanie.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk