OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.05.2022 07:24:48 

Venujem sa nasledovným činnostiam:

1.  Vyhľadávanie ascendentov / predkov / v latinských, maďarských, nemeckých matrikách pred rokom 1895 z územia bývalého Rakúsko-Uhorska, resp. Uhorska. Zostavovanie rodových vývodov.
 
2.  Zostavovanie rodokmeňov na základe podkladov získaných štúdiom archívneho materiálu.
 
3.  Vyhotovovanie genealogických výstupov v knižnej, alebo grafickej podobe.
 
4.  Vyhľadávanie príbuzných do roku 1895 z matrík uložených v Štátnych archívoch.
 
5.  Odborné konzultácie zamerané na riešenie genealogických problémov / zdvojené priezviská, nepresnosti v matričných dokladoch, usmernenia na archívny prameň, v prípade " straty stopy po predkovi ", identifikácia lokalít etc. /
 
6.  Odborné preklady matričných záznamov z latinčiny, maďarčiny, nemčiny, prípadne bohemizovanej slovenčiny.
 
7. Vytváranie archontologických prehľadov úradníkov a ich biografických medailónov  (17. - 18. storočie)
 
8. Sledovanie príbuzenských vzťahov mestského patriciátu v období novoveku (17. - 18. storočie)