OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.05.2022 07:24:48 

Vitajte na stránke brindza-genealogy.wbl.sk v sekcii Obsah Genealogicko-heraldického hlasu

 

Bibliografia

Genealogicko-heraldický hlas od 1991

 

1/1991

Peter Kartous : Genealogický výskum v štátnych archívoch Slovenskej republiky 6-10

Pavel Horváth : Pôvod a erb zemianskej rodiny Bernolákovcov zo Slanice 11-20

Miroslav Kollár : Erb rodu Odescalchi. Stručné informácie o rode Odescalchi 26-27

 

2/1991

Zdenko Alexy: Komunálna heraldika slovenských Vysokých Tatier 9-18

Zdenko Duriška: Príspevok ku genealógii MUDr. Dušana Makovického 19-27

Ljuba Makovická: Vplyv L.N. Tolstého na posledné generácie rodu Makovických 28-31

Ľubomír Jankovič: Supralibros Juraja Pohronca Selepčéniho 32-33

 

1-2/1992

Milan Šišmiš ml.: Národné symboly očami Jána Branislava Mičátka 5-11

Pavel Horváth: Slovenská genealógia rodu Petróci z Košece z roku 1640 12-19

Peter L. Andráš: Vývoj rodového erbu Meškovcov 20-25

Hadrián Radváni: Slovenská matrikárska terminológia zo začiatku 18. storočia 26-30

Vladimír Majerčiak: Stretnutia Bellovcov 31-32

 

1/1993

Gaiina Andrusovová-Vlčeková: Heinrich Schliemann a jeho ruskí potomkovia 3-17

Mária Kohútová: Pečate niektorých obcí Záhoria zo 17. storočia 18-22

Wladyslaw Milerski: Genealógia rodu Tranovských 23-28

Gabriela Dudeková: Atypický šľachtic 29-35

Miroslav Kollár: Varianty erbu Bačkádyovcov z Baštína 36-37

 

2/1993

Ladislav Vrteí: Dvojitý kríž (k problému recepcie a transformácie) 8-18

Ján Krivoss: Predkovia polyglota Vladimíra Krivossa 19-30

Jaromir M. Lehotský: Po stopách Lehotskovcov 31-34

Karín Šišmišová: Usporiadanie osobného a rodinného archívu 45-48

 

1/1994

Zdenko G. Alexy: Slovenské mestské vlajky a štandardy 3-11

Ján Žilák - Milan Šišmiš: Pôvod a príbuzenské vzťahy Daxnerovcov 12-23

Frederik Federmayer: Neznáme erby rodov z Bratislavskej stolice 24-27

Milan Mišovič: Turci v Prievoze 28-29

Hadrián Radváni: Rodové erby Péčiovcov 30-31

 

2/1994

Zuzana Kusá: Genealógie v sociologickom skúmaní 7-9

Rozprávanie o rodine Hrušovských 10-27

Hadrián Radváni: Heraldika na exlibrisoch najväčšieho kalendára z konca 18. storočia 28-31

Ľubomír Jankovič: Exlibris bratov Alagovičovcov 32-33

 

1/1995

Igor Graus: Odpisy banskobystrických ev. a. v. matrík z rokov 1551-1611 6-10

Andrej Fiala: Kráľovná Barbora, rod Celjských a ich erby vo vzťahu k Slovensku 11-17

Zdenko Ďuriška: Pôvod a príbuzenské vzťahy Hroboňovcov 18-29

Pavel Horváth: Supralibros Mateja Bela 30-32

 

2/1995

Milan Šišmiš: Ústne pramene a techniky genealogického výskumu 4-9

Marta Botíková: Štruktúra a pamäť rodiny v našom historickom priestore 10-13

Hana Hlôšková: O špecifickosti ústneho spomínania 14-16

Zuzana Kusá: Problém pravdivosti informácií v životopisných rozprávaniach 17-20

Elena Mannová: Pravidlá naratívneho interview 21-23

Zdenka Kozáková: Niektoré psychologické aspekty orálneho výskumu v genealógii 24-26

Ako zachovať osobné dejiny 27-29

Josef Badá: Korespondence Charlesa Gabriela de Baddy a hrabénky Louisy Polereczké 30

 

1/1996

Igor Graus: Symbolika uhorského Dračieho rádu vo vzťahu k erbu mesta Michaloviec 5-10

Pavel Horváth: Bratislavský mešťan Ján Krištof Burgstaller a jeho zbierka erbov z rokov 1728-1734

11-14

Andrij Grečylo: K otázke vzniku erbu Zakarpatská 15-19

Elinor Pivko: Benická vetva rodu Pivko 20-29

Zdenko Ďuriška: O jednej heraldickej pamiatke 44-46

 

2/1996

Peter Novosedlík: Poslední Erdódyovci v Hlohovci 3-11

Zdenko Ďuriška: Rozprávanie o martinských Švehlovcoch 12-35

Stanislav A. Sroka: Príspevok ku genealógii Thurzovcov 36-37

Viliam Kišš: Sandrik a Gerambovský erb 38-40

 

1/1997

Christoph Tepperberg: Viedenský Vojenský archív a jeho pramene s osobitným zreteľom na slovacikálny genealogický výskum / 8-21

Pavel Horváth: Po stopách jednej zemianskej rodiny (Horvátovci v Šišove na Riadku) / 22-33

 

2/1997

Zdenko Ďuriška. Rozprávanie o matrinských Šimkovcoch. 2-19

Leon Sokolovský. Problém erbu Medzilaboriec. 20-21

 

1/1998

Milena Ostrolucká. Uhorská šľachta na Morave do polovice 17. storočia. 5-10

Karel Muller. Uherské erbovní listiny (armálesy) v archivech severní Moravy a českého Slezska.

11-18

Vladimír Rábik. O najstaršom Trnavskom mestskom znaku. 19-25

László Kiss. Mór Wertner (1849-1921)-spoluzakladateľ modernej uhorskej a maďarskej genealógie.

26-29

Frederik Federmayer. Ktoré krstné meno bolo u našej šľachty najobľúbenejšie? 31-32

 

2/1998

Jaroslav Pernú: Alžbeta Uhorská (1353-1380) v.osídlach dynastickej politiky / 3-12

Frederik Federmayer: Úradníci Uhorskej kráľovskej komory Juraj Rakovický a Václav

Dobrašovský / 13-21

Tomáš Tandlich: Obchodné cechy v slobodných kráľovských mestách na východnom Slovensku a

ich pečate / 22-25

Viera Morišová: Príspevok ku genealógii Jána Smreka / 26-29 Pozri aj erráta v nasledujúcom čísle!

Franciszek Zaczny: Spišské matriky v Poľsku / 30-31

 

1/1999

Vladimír Rábik: Vznik, počiatky a pôvod najstaršej liptovskej šľachty / 3-19

Radoslav Ragač: Rod Paškovcov zo Slatiny do nobilitácie / 20-24

Frederik Federmayer: Henckelovci zo Spišského Štvrtka a erb Thurzovcov / 25-29

Zdenko G. Alexy: Súčasná kanadská heraldika / 30-36

Peter Novosedlík: Pečatidlo s erbami rodov Migazzi a Thúrheim / 37-39

 

2/1999

Pavel Horválh: Heraldická promočná tlač z roku 1697 / 5-15

Zdenko Ďuriška: Rozprávanie o martinských Kohútovcoch / 16-31

Radoslav Ragač: Historické vexilum mestečka Slovenská Ľupča / 32-33

Frederik Federmayer: Erb Štefana Suchaia / 34-35

 

1/2000

Juraj Spirilza: Motív rodinnej genealógie na epitafoch zo 16. a 17. storočia / 3-16

Pavel Horválh: Nobilitácia a erby lekárov na Slovensku v prvej polovici 17. storočia / 17-22

Ľubomír Jankovič: Grafická výzdoba armálesov bratislavskej zbierky / 23-29

Ladislav Vrleľ: Občianska heraldika na Slovensku / 30-33

Igor Graus: Využitie insígnií vyznamenaní v súčasnej heraldickej tvorbe / 34-39

 

2/2000

Vladimír Rábik: Banskobystrický richtár Ondrej a jeho potomstvo - zemania zo Sásovej / 3-15

Igor Graus: K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice / 16-22

Jozef Dionýz Zubrický: Náčrt genealógie rodu Zubrických zo Zubrzyka / 23-29

Zdenék Pokluda: Oravský kastelán Jiŕí z Messenpeku / 30-31

Peter Novosedlík: Leonhardiovci a ich erb / 32-33

Frederik Federmayer: „Sloní" erb Michala Majténiho / 34-36

1/2001

Radoslav Ragač: Dva heraldické nálezy z hradu Likava / 4-7

Frederik Federmayer: K staršiemu vývoju erbu Benických z Turčianskych Beníc / 8-17

Miroslav Kotlár: Pevnostné stavby v rodových erboch na Slovensku / 18-24

Zuzana Rábiková: Trnavská patricijská rodina Marlokovcov a jej erb / 25-33

Zdenko Ďuriška: Genealógia vedľa matrík / 34-35

 

2/2001

Vladimír Rábik: Pečate kartuziánskych kláštorov na Skale útočišťa a v Červenom Kláštore / 7-17

JifíMašlaň -Ján Žilák: Genealogická sonda do rodiny Zátureckých-Vojvodu z Dolního Záturčí / 18-

32

Zdenko Ďuriška: Zakladateľom Starej Pazovy bol Martinčan / 33-35

Jozef Králik: Neznámy erb vo Výčapkoch / 36-37

 

1-2/2002

-dvojčíslo zamerané na bilancovanie činnosti SGHS za uplynulých 10 rokov

Milan Šišmiš st. O genealogicko-heraldických tradíciách v Trenčíne a na okolí. 45-48

1/2003

Jaroslav Perniš: Uhorskí Anjouovci v zdraví, chorobe a smrti 3-21

Libor Bernát: Rod Drábikovcov na Slovensku 22-32

Zdenék Pokluda: Šeréniové na Morave a jejich uherské návraty 33-40

Karel Muller: Tri nové uherské armalesy v Opave 41-45

Martin Hrubala: Erb arcibiskupa Jána Černocha na budove gymnázia v Trnave 46-48

Jozef Urminský - Vladimír Rábik: Nález stredovekého typária mesta Trnavy v Trnavskej radnici 49-

52

 

2/2003

František Oslanský: K vývoju šľachty Ostrihomskej arcidiecézy 3-8

Zdenka Vráblová: Pôsobenie a pôvod evanjelickej šľachty v Komárne na prelome 18. a 19. storočia

9-19

Michaela Kerešová: Sirmiensisovci a ich rodový kalendár 20-29

Radoslav Ragač: Pohrebný štít Jána Majténiho z roku 1678 30-33

Frederik Federmayer: Svadobné a úmrtné oznámenia z pálfiovskej korešpodencie (zo 16. - 17.

storočia) 34-47

 

1/2004

Piotr Goldyn: Pelikán ako symbol Krista v erboch poľských a slovenských miest 5-9

Rudolf Hudec: Páter Eugen Koša (1714-1783) a počiatky uhorskej sfraistiky 10-13

Peter Novosedlík: Pozoruhodné svedectvá o živote diplomata a zberateľa Karola Imricha

Revického 14-18

Jerzy M. Roszkowski: Doklad o šľachtictve Durčákovcov z Oravy 19-23

 

2/2004

František Žifčák: K vývoju genealogického výskumu na Spiši 3-10

Frederik Federmayer: Kamperovci zo Scharffenecku 11-23

Radoslav Ragač: Neznáma stredoveká pečať Žarnovice 24-28

Peter Novosedlík: Armáles Andorovcov z Čierneho Brodu 29

Zdenko G. Alexy: Nové gréckokatolícke cirkevné erby v Zakarpatskej Ukrajine 30-31

 

1/2005

Jaroslav Perniš: Pokoj mŕtvych. O miestach posledného odpočinku Anjouovcov 3-28

Peter Keresteš: Tagániovci z Oslian. Rod archivára, heraldika a genealóga Karola Taganiho 29-41

Gustáv Rumánek: Niečo o Riznerovských Klimackovcoch. Z príbuzenstva matky Ľudmily

Riznerovej-Podjavorinskej 42-46

Martin Kováčik: Služobné odznaky bezpečnostných zborov Československa 47-52

Peter Novosedlík: Medailón s erbami Schitrovcov a Stáraiovcov 53-54

 

2/2005

Peter Keresteš: Neznáma pečať kapitulskej ulice zo 16. storočia (K vývoju symbolov mesta Nitry) 5-

8

Libor Bernát: Študenti jezuitského gymnázia v Trenčíne vo svetle školskej matriky z rokov

1655-1775 9-17

Marcela Domenová: Pečate na prešovských testamentoch (K vývoju meštianskych znakov v

Prešove) 18-24

Zdenko Duriška: Rozprávanie o Meličkovcoch 25-46

 

1/2006

Przemystaw Stanko: Príbuzenské vzťahy oravského župana Jána z Dubovca a Kôz 3-7

Martin Bartoš: Počiatky Andrášiovcov na Gemeri 8-17

Vladimír Rábik: K vývoju Dolian a ich symbolov (Neznáma erbová listina z roku 1582) 18-25

Ján Žilák: Koloman Banšel a jeho korene 26-28

Peter Novosedlík: Sporný portrét Barbary de Prato 29-34

Zdenko G. Alexy: Erb pápeža Benedikta XVI. 35-36

 

2/2006

Milan Šišmiš - Vladimír Ferák. Genetické testy v genealogickom výskume 3-14

Megan Smolenyak. DNA testy rozptyľujú genealogický mýtus 15-19

Nicolas Wade. Pád z Džingisovho stromu. 20-21

Šišmiš Milan.(preklad z angličtiny). Najväčší rodostrom všetkých čias21-22

Zdenka Vráblová. Šľachtici z Konkoľa a Thege-Konkolyovci 23-32

Kristína Stančiaková. Možnosti genealogického výskumu mníšok na príklade bratislavského

kláštora klarisiek 33-43

Radoslav Ragač. Insignia Ostrozithiana. Opis ostrožičovského rodového erbu od Mateja Gažúra

44-47

 

1/2007

Maroš Mačuha. Renesančný náhrobok Františka I. Révaia z 2. polovice 16. storočia 7-13

Frederik Federmayer. Pečate Mateja Ostariča 14-17

Eva Furdíková. Príspevok ku genealógii Braxatorisovcov 18-35

Martin Hrubala. Predkovia a príbuzní pezinského rodáka Fratiška von Meissla (1837- 1934) 36-41

Vladimír Rábik. Erbová listina šľachtického rodu Halus 42-51

Peter Viglaš. Probant - stŕen – stržeň 52-57

 

2/2007

Alena Kredatusová. Spišský lekár, vzdelanec a podnikateľ Samuel Spilenberger (1572 - 1654) 3-16

Martin Bartoš. Počiatky Andrášiovcov na Gemeri II. 17-22

Maroš Mačuha. Heraldická výzdoba hradu Sklabina 23-29

Sarlota Drahošová. Rodina Welsovcov a Audrey Hepburnova 30-33

Peter Keresteš. Neznámy armáles pre Ňáriovcov z Bedegu z roku 1457 34-38

J i ří Brňovják - Tomáš Krejčík. Ke studiu nové šlechty v českých zemích v 18.- 19. století 39-46

 

1/2008

Marek Ďurčo. Vetva nitrianskych Poznanovcov z Hradnej a Sišova 3-9

Daniela Dvořáková. Narácie stredovekých listín ako prameň k dejinám šľachtických rodov. Čo

hovoria listiny o pánoch z Rozhanoviec 10-13

Sylvia Siposová. Madáčovci. Minulosť a prítomnosť jedného šľachtického rodu 14-25

Radoslav Ragač. Ešte raz k heraldickej výzdobe hradu Sklabina 26-30

Zdenko G. Alexy. Erby cirkevného hodnostára Jána Nepomuka Gustíniho (1712- 1774) 31-35

Miroslav Glejtek. Erby novej Žilinskej diecézy a jej prvého biskupa Mons. Tomáša Calisa 36-37

 

2/2008

Michal Salanci. Kecerovci z Kecerovského Lipovca - pôvod rodu 3-18

Mária Petrovičová. Meštianske znaky v Bardejove v 15. až 17. storočí 19-27

Libor Bernát. Rod Andreja Turského vo svetle jeho denníka 28-37

Michaela Kerešová. Jozef Miroslav Hurban a jeho vzťahy s niektorými súľovskými rodinami 38-51

Zdenko G. Alexy. Erb amerického politika Tomc Ridga 52-53

 

 

1-2/2009

Frederik Federmayer. Archontológia a jej význam pre genealogický výskum 3-12

Marek Ďurčo. Rod Rožňovcov z Trenčianskych Mitíc 13-22

Richard Drška. Menej známy skalický rod Dubraviusovcov 23-27

Miroslav Glejtek. Cirkevná heraldika v Nitrianskej diecéze 28-35

Zdenko G. Alexy. Registrácia slovenských erbov v Kanade 36-38

 

1-2/2010

Frederik Federmayer. Prämerovská kúria a jej majitelia. Príspevok k dejinám bratislavského

Zuckermandla II 8-24

Drahomír Velička. Rod Rudinských z Rudiny v 17. storočí a počiatkom 18. storočia 25-32

Libor Bernát. Denníky a osudy Clementisovcov 33-39

Alena Kredatusová. Pečate členov rodu Spilenberger zo 16-18. storočia 40-45

Zdenko G. Alexy. Zložité cesty rodopisného bádania o Liptovských Alexyovcoch 46-50

 

1-2/2011

Bernard Jozef Meliš. Niekoľko spresňujúcich poznámok k rodokmeňu magistra Donča 3-6

Libor Bernát. Rod Kalinkovcov 7-24

Peter Keresteš. Neznáma ujlacká vetva Forgáčovcov 25-37

Marek Ďurčo. Šľachtické rody zo Zemianskych Mitíc do 18. storočia 38-49

Peter Brindza. Erby a pečate trnovských kurialistov 1599-1701  50-56

Anna Krzemińska. Genealogické služby poľských archívov 57-63

Marek Rímsky. Netradičné názvy mesiacov v maďarčine 64

 

1/2012

Jozef Novák. Dvadsať rokov Slovenske genealogicko-heraldickej spoločnosti 3-8

Radoslav Ragač. Heraldika na Slovensku - výzvy a perspektíva 9

Milan Šišmiš. Europeana Genealogica 10

Jindra Dohnalová. Genealogie podle véd a purán - genealogie staré Indie 11-18

Marina Čarnogurská. Rod majstra Konfucia rukolapne zdokumentovaný unikátnym, takmer dvetisícpäťstoročným cintorínom v Čchufu 19-27

Ján Lukačka. Stav a perspektívy výskumu stredovekých šľachtických rodov 28-32

Attila Pandula. Armáles a erby rodu Tokoli 33-47

Karel Muller. "Neznáma" manželka liptovského podžupana. K epitafu Jána Kubínskeho z roku 1611 v Liptovské Teplé 48-50

Marek Rímsky. Pravda o košickom pôvode americkej herečky Angeliny Jolieovej 51-52

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk